Článok 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorou je La Plata Production, s.r.o. so sídlom Silvánová 23/B, Pezinok 902 01, Slovenská republika, IČO: 46910042 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.5. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu www.predajhudby.sk

Predávajúcim je spoločnosť: La Plata Production, s.r.o. so sídlom Silvánová 23/B, Pezinok 902 01

Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese www.predajhudby.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.predajhudby.sk.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu sú platné v znení uvedenom na adrese www.predajhudby.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

Článok 2 : OBJEDNÁVKY

Objednávka odoslaná zákazníkom je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, príp. e-mailom). V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.

Článok 3: DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislosti od konkrétneho produktu obvykle do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky . Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorá bola vyplnená pri zadávaní objednávky.

Možnosti prepravy tovaru a súvisice ceny platné v rámci Slovenska sú nasledovné:

  •  tovar doručovaný cez Zásielkovňa.sk na dobierku - cena 2,50 €

  • tovar doručovaný Slovenskou poštou na dobierku - cena 2,50 €

Možnosti prepravy tovaru a súvisice ceny platné v rámci Českej republiky sú nasledovné:

  •  tovar doručovaný cez Zásilkovna.cz na dobierku - cena 3,50 €

  • tovar doručovaný na adresu pomocou kuriéra DPD na dobierku - cena 5,00 €

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom . Miestom dodania tovaru je poštová adresa odberného miesta uvedená zákazníkom na objednávke. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi :

  • na dobierku prostredníctvom prepravnej spoločnosti – za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky

  • platobnou kartou ale prostredníctvom platobného systému PayPal

Článok 4: REKLAMAČNÝ PORIADOK

4.1. Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

V prípade reklamácie nás, prosím kontaktujte emailom na adrese info@itstudio24.eu.

4.2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci - spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar prekontrolovať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. To neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

4.3. Tovar musí kupujúci zaslať predávajúcemu späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

Tovar spolu s dokladom o nákupe musí kupujúci zaslať predávajúcemu na ďalej uvedenú adresu s poznámkou "Vrátenie tovaru":

La Plata Production

Poznámka – vrátenie tovaru

Silvánová 23/B

90201 Pezinok.

4.4. Predávajúci upozorňuje, že v súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

4.5. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

4.6. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Článok 5: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.predajhudby.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2016